KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Katalog informacij javnega značaja

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (24.4.2017, pdf)

1.   Osnovni podatki o katalogu

2.   Splošni podatki o zavodu in informacijah   javnega značaja s katerimi zavod upravlja

3.   Opis načina   dostopa do drugih informacij javnega značaja

4.   Seznam   najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 


1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Venclja Perka
 
Ljubljanska 58a

1230 Domžale
  
Telefon: 01 729 83 00
Mobitel: 041-651-095
E-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba

mag. Maša Mlinarič, ravnateljica
 
Telefon: 01 729 83 02
 
E-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga

2008

Datum zadnje spremembe kataloga

24.4.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.os-vperka.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolag

2.1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda

Organigram   zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Šola nima notranjih organizacijskih enot.

Kratek opis delovnega področja zavoda

Osnovnošolsko izobraževanje M785200 je   osnovna dejavnost zavoda. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega   osnovnega izobraževanja. Poleg tega se zavod ukvarja s pripravo in   razdeljevanjem hrane za učence, organizira prevoze učencev, izvaja knjižnično   dejavnost, izdaja različne publikacije, oddaja prostore, izvaja izobraževanje   in usposabljanje, organizira razstave in kulturne prireditve.

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Ravnateljica: mag. Maša Mlinarič

E-mail: masa.mlinaric@guest.arnes.si

Telefon: 01 729 83 02

 

Pomočnika ravnateljice: Robert Osolnik in Tjaša Kampos

 
E-mail: robert.osolnik@guest.arnes.si   tjasa.kampos@guest.arnes.si

Telefon: 01 729 830 05


Tajnica: Tina Tratnjek
                   Telefon: 01 729 83 00

                   Mobitel: 041-651-095

 2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola   Venclja Perka

Pravilnik o evidentiranju delovnega časa v OŠ

 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi (Občina Domžale, št. 01500-7/98 in spremembe)

Pravila o   statusih in prilagajanju šolskih obveznosti

Vzgojni   načrt

Pravila šolskega reda

Hišni red   (dodatek k hišnim pravilom v času korone)

Požarni red

Pravila   šolskega sklada

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

Načrt šolskih poti

Pravila o šolski prehrani

Državni predpisi

Ustava RS

Zakon o   zavodih

Zakon o   organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o   šolski inšpekciji

Zakon o   delovnih razmerjih

Kolektivna   pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zakon o   sistemu plač v javnem sektorju
 
Pravilnik   o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
 
Pravilnik  o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje   in izobraževanja

Pravilnik   o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 
Kolektivna   pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
 
Kolektivna   pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna   pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 
Pravilnik   o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v   plačilne razrede

Pravilnik   o upravljanju učbeniških skladov
 
Zakon o   javnem naročanju

Zakon o   šolski prehrani

Zakon o   uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 
Pravilnik   o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se   prevažajo skupine otrok
 
Pravilnik   o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se   vozijo skupine otrok
 
Zakon o   varstvu osebnih podatkov
 
Zakon o   splošnem upravnem postopku
 
Zakon o osnovni   šoli
 
Pravilnik   o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 
Pravilnik   o dokumentaciji v osnovni šoli
 
Pravilnik   o šolskem koledarju za osnovne šole
 
Pravilnik   o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 
Pravilnik   o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu   obdobij v devetletni osnovni šoli

Pravilnik   o financiranju šole v naravi

Pravilnik   o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Državni register predpisov

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/ 
  

Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
  
Državni zbor: http://www.dz-rs.si

Druge povezave na državne registre:

Občina Domžale: http://www.domzale.si/


EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm
  
Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si
  
Državni izpitni center: http://www.ric.si

 2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

 2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni  delovni načrt

Razvojni načrt zavoda

 2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Odločanje o pritožbah v zvezi z informacijami javnega značaja
Postopki priznavanja in vrednotenja izobraževanja pridobljenega v drugih   državah

 2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja

Seznam evidenc

Jih ni.

 2.8. Seznam drugih, elektronskih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zbirka podatkov o učencih in njihovih starših, skladno s 95. členom   Zakona o osnovni šoli

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih   opominih in drugih listinah

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih   učencev (športno vzgojni karton)

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje

 2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa   Objave že posredovanih informacij javnega značaja


  Šolski   koledar 


  Publikacija
 
 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa preko spleta

http://www.os-vperka.si/

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet   Explorer

Opis "fizičnega" dostopa

Informacije javnega značaja so fizično dostopne v delovnem času na sedežu   šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Seznam interesnih dejavnosti

Informacije za posameznike