KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Dodatna strokovna pomoč

Kaj je to DSP?

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami z namenom odpravljanja, korekcije in kompenzacije otrokovih motenj in primanjkljajev. DSP se izvaja v času rednega pouka individualno izven razreda ali v razredu.

Zavod republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) izda odločbo o usmeritvi učenca v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V odločbi je na osnovi zahtevka staršev (ali šole) zapisano strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki določa OBSEG in NAČIN IZVAJANJA pomoči, tedensko obremenitev učenca in profil strokovnega delavca – izvajalca.

Izvajanje DSP predstavlja timsko delo, ki zahteva sodelovanje med učitelji, izvajalcem DSP, starši in drugimi strokovnjaki.

Dodatno strokovno pomoč na naši šoli izvajajo:

 • Ana Turšič, specialna pedagoginja
 • mag. Darja Hristovski Kandušer
 • mag. Nataša Vanček, specialna pedagoginja 
 • Maša Koletnik, pedagoginja
 • Urška Milovanović, pedagoginja
 • Bojana Vodnjov, socialna pedagoginja
 • usposobljeni učitelji


Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Med otroke s posebnimi potrebami štejemo:

 • otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 • otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
 • gibalno ovirane otroke,
 • slepe in slabovidne,
 • gluhe in naglušne,
 • otroke z govorno – jezikovnimi motnjami,
 • dolgotrajno bolne,
 • otroke z motnjo v dušenem razvoju.

Otroci s posebnimi potrebami so pri nas usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za te učence imamo izdelane individualizirane programe vzgoje in izobraževanja.


Za vsakega učenca z odločbo DSP strokovni tim v sodelovanju z starši učenca oblikuje in realizira individualiziran program. Ta vsebuje način izvajanja DSP, oblike in metode dela ter potrebne prilagoditve za napredovanje posamičnega otroka.