KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Predstavitev svetovalne službe

Šolska svetovalna služba svetuje učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter opravljanju vzgojno izobraževalnega dela.


Svetovalna služba se preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije vključuje v naslednja področja:

 • učenje in poučevanje,
 • šolska kultura, vzgoja in red,
 • telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj,
 • šolanje in karierno svetovanje
 • socialno-ekonomske stiske.

Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli  - učenci, učitelji, vodstvom in starši ter po potrebi z zunanjimi ustanovami. 


KDO SMO?

PSIHOLOG ALJOŠA DORNIK 

e naslov:         aljosa.dornik1@guest.arnes.si

telefon:           01 729 8 308

Psiholog je dnevno prisoten med 7. in 15. uro. Prosimo da se pred obiskom najavite. V času popoldanskih govorilnih ur je prisoten ob torkih ali po dogovoru.

Delo šolskega psihologa zajema:

 • svetovalno delo
 • karierno svetovanje
 • odkrivanje nadpovprečno sposobnih in ustvarjalnih učencev in koordinacija dela z njimi
 • svetovanje učencem in staršem ob čustvenih, socialnih in osebnostnih stiskah
 • psihološka diagnostika otrokovih težav in napotitev v zunanje inštitucije
 • individualna in skupinske oblike pomoči učencem s težavami (ISOP)
 • pomoč učiteljem pri oblikovanju IP programov za učence s posebnimi potrebami
 • sodelovanje z učitelji, starši  ter zunanjimi inštitucijami pri reševanju psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev
 • druge naloge razvidne iz LDN ŠSS

 

PEDAGOGINJA AMRA BEKTEŠEVIĆ,

e naslov:         amra.bektesevic@guest.arnes.si

telefon:           01 729 8 307

Šolska pedagoginja je dnevno prisotna od 7.30 do 15h. Zaželeno je, da se starši pred obiskom tudi predhodno najavite po telefonu V času popoldanskih govorilnih ur je pedagoginja prisotna ob ponedeljkih, sicer pa po dogovoru. 

Delo pedagoginje zajema:

 • svetovalno delo
 • vpis v šolo
 • pomoč ob učnih in drugačnih težavah
 • dodatna strokovna pomoč in pomoč učencem s posebnimi potrebami
 • telesni, osebni in socialni razvoj otroka
 • priprava in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • nacionalni preizkusi znanja (NPZ)
 • integracija učencev priseljencev
 • sodelovanje s starši, šola za starše
 • timsko delo z učitelji, spodbujanje drugačnih didaktičnih pristopov
 • druge naloge razvidne iz LDN ŠSS

 

SOCIALNA PEDAGOGINJA BOJANA VODNJOV

e naslov:         bojana.vodnjov@guest.arnes.si

telefon:           01 729 8 317

Socialna pedagoginja je vsak dan prisotna od 7.00 do 14.30. Zaželeno je, da se starši pred obiskom najavite. V času popoldanskih govorilnih ur je pedagoginja prisotna ob torkih, sicer pa po dogovoru. 

Delo socialne pedagoginje zajema:

 • svetovalno delo pri čustveno – vedenjski in vzgojni problematiki učencev,
 • vzgojno delovanje, priprava vzgojnih programov pri vedenjski problematiki
 • pomoč pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk,
 • priprava in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • koordinacija dela z učenci priseljenci,
 • koordiniranje in sodelovanje pri razvojnih projektih za izboljšanje kakovosti učenja ter sobivanja,
 • organizacija, koordinacija in izvajanje preventivnih dejavnosti na šoli ,
 • priprava in izvedba obogatitvenih programov,
 • sodeluje s starši – koordinacija in priprava predavanj za starše,
 • dopolnjuje delovno obveznosti: DSP, DKE,
 • mentorstvo šolskemu parlamentu in šolski skupnosti ter debatnemu klubu,
 • druge naloge razvidne iz LDN ŠSS.