KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

ZDRAVA ŠOLA

 

ZDRAVA ŠOLA

Naša šola je z mesecem majem 2016 postala del Slovenske mreže zdravih šol.

 

Zdrave šole so šole, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Prostovoljno so se odločile, da bodo z različnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja - telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Bolj ko so področja uravnotežena, boljša sta počutje in zdravje, tako posameznika kot skupnosti.

 

Slovenska mreža zdravih šol je članica Evropske mreže zdravih šol že od leta 1993 ter sodi pod okrilje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prvim 12 šolam so se skozi štiri širitve priključile nove članice, tako šteje mreža od leta 2011 že 324 zavodov (257 osnovnih šol oziroma 57 % vseh osnovnih šol, 60 srednjih šol oziroma 45 % vseh srednjih šol in 7 dijaških domov oziroma 16 % vseh dijaških domov). V šolah, ki prvič vstopajo v mrežo zdravih šol je to leto delovanja namenjeno bolj zbiranju informacij in oblikovanju dobrega tima zdrave šole.

 

Poleg zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki jih vključujemo v učne načrte, bomo kot Zdrava šola skrbeli tudi za uresničevanje skritega učnega načrta (medsebojni odnosi, pravila, klima v šoli, ponudba interesnih dejavnosti), razvijali bomo sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, zdravstvenim sektorjem ter drugimi institucijami.

Z vstopom v Slovensko mrežo Zdravih šol, smo se zavezali, da bomo spodbujali uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Tim Zdrave šole na naši šoli sestavljajo predstavniki vodstva, učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe. Vodja projekta Zdrava šole je učiteljica Urška Milovanović. Celoten tim zdrave šole sistematično načrtuje naloge s področja zdravja, izvajanje nalog sproti spremlja in na koncu samoevalvira - glede na predhodno zastavljene cilje Bolj, ko so naloge celostno zastavljene, naravnane na celo šolo ter dolgoročno zastavljene, bolj so učinkovite.

Nekatere utrinke dejavnosti, ki se bodo odvijale v okviru Zdrave šole bomo objavili tudi na spletni strani šole. V mesecu septembru smo v okviru Zdrave šole izvedli plesno veselje za otroke v podaljšanem bivanju in pri tem sodelovali z lokalno plesno šolo. Plesni učitelji so učence naučili nekaj kratkih in zabavnih koreografij.

 

ZDRAVA ŠOLA 2017/2018

ZDRAVA ŠOLA 2018/2019

Projekt Zdrava šola - razstava


Povezava članka o Zdravi šoli v glasilu Slamnik