KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Hišni red

Na podlagi 31. a člena Novele Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-L) ravnateljica OŠ Venclja Perka, Domžale, i z d a j a m noveliran

H I Š N I R E D


VSEBINA

S tem aktom se določa območje šole in površine – šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

OBMOČJE ŠOLE

Območje šolskega prostora, kjer šola uresničuje svojo odgovornost, je opredeljeno v odloku o ustanovitvi šole in zajema: šolsko stavbo s telovadnico, pripadajoče zunanje površine ob šoli znotraj modre ograje in dovoz ter pešpot med šolsko stavbo in Ljubljansko cesto.

POSLOVNI ČAS, URADNE URE

Poslovni čas šole od ponedeljka do petka je od 6.30 do 14.30 ure. V poslovnem času je zagotovljeno delo uprave, računovodstva, šolske kuhinje, vzdrževanja šole, knjižnice in svetovalne službe. Pedagoška dejavnost šole v dnevih pouka poteka od 6.00 ure do 17.00 ure (jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti).

Uradne ure uprave šole (vodstvo, tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba, knjižnica) so vsak dan med 10. in 12. uro. Strokovni delavci šole imajo stike s starši v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov in drugih oblik sodelovanja s starši, skladno z Letnim delovnim načrtom šole oziroma po prehodnem dogovoru ali z vabili. Učitelja in učencev v učilnicah ni dovoljeno motiti med učnimi urami in drugimi dejavnostmi.

UPORABA PROSTOROV

Šolski prostori so namenjeni izvajanju vzgojno izobraževalnega dela (osnovnošolsko splošno izobraževanje, varstvo, interesne dejavnosti) in za druge dejavnosti vpisane v sodni register, skladno z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Venclja Perka. Z najemniki šolskih prostorov šola sklene letno ali enkratno pogodbo, s katero natančno opredeli pogoje najema in uporabe šolskih prostorov. 

Učenci uporabljajo šolski prostor v skladu s Pravili šolskega reda: starejši in mlajši učenci uporabljajo ločena vhoda, vstopajo 10 minut pred začetkom svojih dejavnosti, v času pouka brez dovoljenja ne zapuščajo šolske stavbe oziroma območja šole in se ravnajo po navodilih zaposlenih oziroma dežurnih oseb.

NADZOR

Nadzor nad uporabo šolskih prostorov opravlja vodstvo šole, v sodelovanju s tehničnimi delavci šole in koordinatorjem za uporabo telovadnic - v času, ko šola ne obratuje (vikendi, počitnice, prazniki). Dodaten nadzor nad šolskim prostorom v času vzgojno izobraževalnega dela izvajajo strokovni delavci šole, skladno z načrtom dežurstev, ki je izobešen na oglasnih deskah in je sestavni del Letnega delovnega načrta šole.
Nadzor nad vstopanjem v šolo je urejen z video nadzorom na šolskih vhodih.

VARNOST

Za varnost v šoli je odgovorno vodstveno, tehnično in strokovno osebje šole ter pooblaščeno podjetje za načrtovanje, izvajanje in kontrolo varnostnih standardov v šolskih prostorih: Borštnar & Co. Ljubljana. Tehnično varovanje šole ter nadzor požara (sistem alarmiranja) opravlja podjetje Varnost Ljubljana - VAROVANJE d.o.o.

VZDRŽEVANJE REDA

Za red na šoli je odgovorno vodstvo šole, strokovni delavci šole pri izvajanju svojega pedagoškega dela, na šolskih hodnikih in zunanjih površinah pa dežurni učitelji ter tehnično osebje šole v okviru svojih pristojnosti; pa tudi vsak učenec sam, dežurni učenci in reditelji ter drugi uporabniki šole. Za vzdrževanje reda na prireditvah javnega, odprtega značaja po potrebi dodatno skrbijo varnostniki.

ČIŠČENJE

Čiščenje šolskih prostorov izvajajo zaposlene čistilke ter tehnično osebje šole, ki skrbi za čistočo v kuhinji in jedilnici. Čiščenje in urejanje okolice šole je naloga hišnika skladno z aktom o sistemizaciji.

 

 

 


Hišni red se začne uporabljati 1.9.2010

Petra Korošec, ravnateljica