KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Pravila o statusih

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (ur. l. RS št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K ), ravnateljica OŠ Venclja Perka dne 1. 9. 2017  i z d a j a m  prenovljena

  

PRAVILA

o statusih in o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ

Venclja Perka

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

  

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

 

2. člen

 

Status učenca športnika se deli na: pespektivnega športnika in vrhunskega športnika.

 

–         Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

 

–         Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

 

Status učenca mladega umetnika se deli na: pespektivnega mladega umetnika in vrhunskega mladega umetnika.

 

–         Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

 

–         Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

 

 

3. člen

 

Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, ki ga natančneje določajo ta pravila.

 

 

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem ter tretjem izobraževalnem obdobju.

 

 

 

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

 

4. člen

 

Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika lahko pisno predlagajo starši (oz. zakoniti zastopnik, v nadaljevanju: starši)  in učenec na obrazcu »Predlog za pridobitev statusa učenca…«.

K pisnemu predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:

 

Za status učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika:

–         potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,

–         da tekmuje v uradnem nacionalnem tekmovanju te športne zveze,  

–         navedbo doseženih rezultatov v preteklem letu oz. potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne  vrednosti,

–         urnik tedenske obremenitve z rednimi treningi,

–         seznam ter termine predvidenih tekmovanj v tekočem šolskem letu.

 

Za status učenca perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika.

–      potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma zavod, ki izvaja javni izobraževalni program,

–      potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli

–      in navedbo tekmovanj na državni ravni.

 

 

Če pridobitvi statusa učenca  eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Status se učencu dodeli do 15. oktobra. V utemljenih, nujnih primerih se v času  od 1. 9. do podelitve statusa za tekoče šolsko leto – lahko uporablja sklep o statusu učenca za preteklo šolsko leto, o čemer se starši dogovorijo z razrednikom.

 

 

5. člen

 

Šola dodeli učencu status praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.  Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

 

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je vročen staršem učenca.

Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil s sklepom dodeljen.

  

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

  

6. člen

 

O prilagoditvah šolskih obveznosti za učenca, ki mu je bil dodeljen status, se šola in starši učenca pisno dogovorijo. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

 

7. člen

 

S pisnim dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši učenca s stausom - se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

–      obiskovanje pouka in drugih dejavnosti šole,

–      način in roki za ocenjevanje znanja oziroma za izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi s poukom.

 

Učencu s stausom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

  

8. člen

 

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa.

Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.

Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi upošteva ter uskladi učenčeve šolske obveznosti in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen. 

  

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

  

9. člen

 Učencu preneha status po preteku časa, za katerega mu je bil status dodeljen.

 

Učencu pa status lahko preneha tudi:

–         če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,

–         če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,

–         če se mu status odvzame zaradi neizpolnjevanja pisnega dogovora o prilagajanju obveznosti po svoji krivdi, na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

 

 

10. člen

 

O prenehanju oz. odvzemu statusa po drugem odstavku prejšnjega člena odloči ravnatelj s sklepom.

 

Pisno pobudo za prenehanje statusa po 1. in 2. alineji prejšnjega člena so dolžni podati starši in učenec, pisno pobudo za prenehanje statusa po 3. alineji  pa poda razrednik.

 

Pred odločitvijo o odvzemu statusa po 3. alineji si ravnatelj pridobi pisno mnenje razrednika oziroma oddelčnega učiteljskega zbora (2. in 3. triletje).

  

11. člen

 

Ravnatelj lahko s sklepom odloči, da učencu status miruje.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O mirovanju statusa ravnatelj odloči v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga razrednika, učiteljskega zbora ali staršev učenca.

 

Pred odločitvijo si ravnatelj pridobi mnenje razrednika oziroma oddelčnega učiteljskega zbora.

  

VI. VARSTVO PRAVIC

 

12. člen

 

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je obvezujoč za vse podpisnike in za vse, na katere se nanaša.

 

 

13. člen

 

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobitvi, prenehanju ali odvzemu ter mirovanju statusa oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa - zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, pisnega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pisno pritožbo.

 

 

14. člen

 

O pritožbi najprej odloči ravnatelj šole. Na njegovo odločitev se starši lahko pritožijo na Svet šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede kršenja medsebojno dogovorjenih pravic in obveznosti - odloča pritožbena komisija pri Svetu šole. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 

 

15. člen

 

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug ustrezen način zagotoviti uveljavljanje pravic iz statusa.

 

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 

16. člen

 

Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2017.

 

Ravnateljica:

Petra Korošec

 

 

 

 

Priloge pravil:

1.  Obrazec – predlog za status