KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

PROJEKT »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«

 O RAZPISU

Na straneh Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je bil z dnem 13. 1. 2017 objavljen javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki spodbuja zaposlovanje mladih, s ciljem znižanja brezposelnosti.

CILJ IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Učitelj začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1. 4. 2017), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu.

Učitelj začetnik  je z vzgojno-izobraževalnim zavodom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas,  za obdobje od 1. 4. 2017 do
30. 11. 2017
. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30. 5. 2018.

 

 

 

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

PRIDOBIVANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Učitelj začetnik bo v času projektnega dela pridobival in razvijal kompetence, torej splošne sposobnosti delovanja, ki temeljijo na znanju, izkušnjah, vrednotah, stališčih in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil. Lahko bo pokazal, kaj dejansko obvlada v teoriji in kaj je sposoben tudi narediti v praksi.

 

  1. Usposabljanje za nove načine dela v razredu ter uporaba znanj in razumevanje pomena predmetnega/strokovnega področja v povezavi s kurikulum osnovne šole, posameznih učnih načrtov ter razvojnih zakonitosti otrok in skupin.
  2. Razvijanje spretnosti za učinkovito poučevanje (metodika in didaktika poučevanja, skupinska dinamika, uporaba IKT pri pouku in razvoj digitalne pismenosti ter varnega vedenja v spletnem okolju, spodbudno in varno učno okolje, učenje učenja, vrednotenje napredka učencev – formativno spremljanje in ocenjevanje znanja).
  3. Usposabljanje za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih (razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje).
  4. Sodelovanje v delovnem in širšem okolju (povezovanje in aktivno delo v kolektivu, strokovnih aktivih, delovnih skupinah, strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami, svetovalno službo, z drugimi ustanovami, preko katerih poteka strokovno sodelovanje, reševanje problemov, razvijanje novih oblik učenja in drugo).
  5. Razvijanje stališč, vrednot in prepričanj, ki podpirajo trajnostni razvoj. Učitelj začetnik ob tem oblikuje pomen načrtne vzgoje, izobraževanja ter nasploh učenja v družbi; se uči samorefleksije, kritičnega prijateljevanja ter odgovornega usmerjanja lastnega strokovnega razvoja; spodbuja sodelovanje, povezovanje, spoštovanje različnosti in medkulturnosti.
  6. Spoznavanje organizacije dela v šoli, vodenja ter temeljnih predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja; spoznavanje organiziranosti učencev s poudarkom na oddelčni skupnosti in vodenju le-te, sodelovanje in delo s starši.

 

Opis del in nalog:

-          sodelovanje pri pouku in samostojno prevzemanje delovnih nalog,

-          spremljanje in usmerjanje dela ter sprotno vrednotenje opravljenega dela (refleksije, usmeritve),

-          aktivno vključevanje v dejavnosti obveznega in razširjenega programa,

-          izvajanje programa interesne dejavnosti in počitniških animacij,

-          izvajanje drugega dela (spremstva, nadomeščanja, dežurstva; vodenje šolske dokumentacije; delo v delovnih skupinah, aktivih, v učiteljskem zboru, sodelovanje s strokovnimi službami; pomoč pri pripravi prireditev in drugo),

-          seznanjanje z delom razrednika in sorazrednika ter z vzgojnim delovanjem šole,

-          izobraževanje na različnih področjih strokovnega dela ter glede na izkazane potrebe.

 

 

POROČILA

28. 4. 2017

Na razpisano delovno mesto za projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II je bila izbrana Dijana Milinković, profesorica matematike in fizike, za obdobje od 1. 4. do 30. 11. 2017, s polnim delovnim časom. Njena mentorica je profesorica matematike in tehnike ga. Petra Paradiž, na področju fizike pa profesorica fizike in matematike, ga. Ida Vidic Klopčič.

Kandidatka se je v mesecu aprilu:

-        podrobno seznanila s pravilniki o pripravništvu ter z ostalimi nalogami oz. zadolžitvami v pripravništvu ter vsemi ostalimi zakoni in pravilniki ter šolsko dokumentacijo

-        seznanila s šolskimi prostori in vsemi zaposlenimi,

-        spremljala dela učitelja razrednika in učiteljev predmetne stopnje,

-        sodelovala pri izvedbi tehniškega dne,

-        seznanila z delom v OPB,

-        hospitirala in izvajala samostojne ure,

-        spremljala učence na športnem dnevu in ekskurziji.

 

26. 5. 2017

Kandidatka se je v mesecu maju med drugim:

-        podrobno seznanila z NPZ,

-        sodelovala pri dejavnostih na razredni stopnji,

-        podrobneje pregledovala pravilnike in zakone o šolstvu (poudarek na NPZ),

-        izvedla nastop za fiziko in matematiko,

-        spremljala delo učitelja razrednika, sodelovala pri NPZ,

-        izvedla individualne ure učne pomoči, hospitirala,

-        izvedla diferencirane ure pri fiziki,

-        seznanila z vzgojnimi ukrepi in kaznimi.

 

30. 6. 2017

Kandidatka je v mesecu juniju med drugim:

-        sodelovala v letni šoli v naravi,

-        sodelovala pri dejavnostih na razredni stopnji,

-        izvedla individualne ure fizike (nadomeščanja),

-        izvedla nastop za matematiko,

-        spremljala dela učitelja razrednika,

-        vodila OPB,

-        izvajala ISOP,

-        podrobneje spoznavala spletno učilnico ter delo v njej,

-        hospitirala,

-        sodelovala pri valeti in zaključni prireditvi,

-        pisala zapisnike.

-         

 

28. 7. 2017

Kandidatka je v mesecu juliju med drugim:

-        pregledovala dokumentacijo potrebno za delo učitelja in razrednika,

-        urejala šolske omarice,

-        urila se v uporabi geometrijskih tabelnih pripomočkov,

-        pregledala in popisala pripomočke za fizikalne eksperimente,

-        seznanila se s potrebno šolsko administracijo,

-        pomagala v knjižnici,

-        pripravljala priprave za določene matematične in fizikalne teme.

31. 8. 2017

Kandidatka je v mesecu avgustu med drugim:

-        pregledovala in pripravljala papirologijo za začetek šolskega leta,

-        sodelovala na aktivih matematikov in fizikov, OPB

-        sodelovala na sejah,

-        prisostvovala sestanku za letno šolo v naravi,

-        pripravljala e-dokumentacijo,

-        pisala priprave.

 

29. 9. 2017

Kandidatka je v mesecu septembru med drugim:

-        sodelovala pri aktivnostih prvega šolskega dne,

-        nadomeščala OPB,

-        prisostvovala tekmovanju iz logike,

-        izvajala samostojne ure matematike in fizike,

-        proučevala Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in predpise, ki urejajo napredovanje v plačne razrede in nazive,

-        sodelovala v letni šoli v naravi,

-        izvedla ISOP,

-        hospitirala,

-        spremljala učence na športnem dnevu, sodelovala na razstavi Vodni detektiv.

 

31. 10. 2017

Kandidatka je v mesecu oktobru med drugim:

-        sodelovala pri evakuaciji šole,

-        nadomeščala v OPB in drugih predmetih,

-        izvajala nastope,

-        izvajala pouk matematike in fizike,

-        izvajala diferenciacijo pri pouku,

-        ISOP,

-        hospitacije,

-        spremljala učence na debatnem turnirju,

-        spremljala učence na športnem dnevu.

 

30. 11. 2017

Kandidatka je v mesecu novembru med drugim:

-        izvajala nastope,

-        se udeležila seminarja,

-        prisostvovala na govorilnih urah,

-        izvajala ure matematike in OPB – nadomeščanja,

-        sodelovala pri plavalnem tečaju,

-        izvajala ISOP,

-        hospitirala,

-        sodelovala pri sejmarjenju.

 

Menim, da je kandidatka izredno strokovno in zanesljivo izvajala vsa dodeljena dela. Pri delu je bila natančna, dosledna in zelo pridna. Nikoli ni zavrnila nobene naloge, nasprotno, dajala je pobude in ideje za čim boljšo izvedbo dela.

 

S 1. 12. 2017 smo z njo sklenili novo pogodbo za delovno mesto učitelja v OPB.

 

Zapisala: Petra Korošec, ravnateljica