KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
mobitel številka: 041 651 095

ŠTIPENDIJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023Na spodnjih povezavah boste našli vse potrebne informacije o državnih štipendijah, kadrovskih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice, Zoisovih štipendijah, Štipendijah  Ad Futura in drugih.

 

Združljivost štipendij: hkrati z državno štipendijo lahko posameznik pridobiva tudi kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijo Ad Futura za študijske obiske v tujini in za tekmovanja v tujini. Državne štipendije niso združljive  s Zoisovo štipendijo in štipendijo za izobraževanje Ad Futura.

Vse informacije nadete na :

 Javni štipendijski, invalidski, razvojni in preživninski sklad:  https://www.srips-rs.si/stipendije

 

*Štipendije za deficitarne poklice: https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 107,42 EUR*

Priloge k podpisani vlogi:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2022/2023 in
 • fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2021/2022; če vlagatelj v šolskem letu 2021/2022 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 323. JR ŠDP« od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2022.

NOVO! Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja eUprava prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika).

Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronomske in hotelske storitve
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

             

 

*Kadrovske štipendije: https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

 Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

 

Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?

 • obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju, navadno za najmanj za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo.
 • Lahko so dogovorjene tudi druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

 

 

*Zoisove štipendije: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Na njihovi spletni strani www.srips-rs.si  je objavljen Javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 (tudi vloga): https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20222023

Pogoji za pridobitev:

 • Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izkazati vsaj en izjemen dosežek v zadnjih dveh letih šolanja - podrobno glede tega preberite letošnji razpis  (najvišja mesta na tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvoja in umetnosti, dosežki iz področja športa ne štejejo več med izjemne dosežke!)) IN HKRATI uspeh (povprečna zaključna ocena najmanj 4,70) v zadnjem letu šolanja. Če sredstva ne zadostujejo za vse kandidate, se štipendija dodeli tistim, ki bodo zbrali več točk za izjemne dosežke.

 

*Državne štipendije: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/drzavne-stipendije

Roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu - državljanu RS - pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, za nadaljnje prejemanje štipendije po novem ni potrebno več oddati vloge. Če dijak ali študent uveljavlja dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, pa je potrebno dokazila (kot primeroma kopija indeksa) še vedno predložiti oziroma poslati na pristojni center za socialno delo. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo. Ko gre za prehod iz I. stopnje na II. stopnjo ali za prehod PTI- poklicno tehniško izobraževanje (3+2) je potrebno vlogo na novo oddati, saj gre v tem primeru za novo vlogo in ne za nadaljnje prejemanje državne štipendije.

Za pridobitev državne štipendije vaš oziroma dohodek vašega gospodinjstva, od 1. junija 2022 dalje, ne sme presegati 1.104,33 evrov na osebo. Določitev dohodkovnih razredov in pripadajoča višina državne štipendije je prikazana v tabeli na spletnem naslovu Državna štipendija | GOV.SI 

Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dijak se načeloma vloži v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Vlogo je treba oddati pri krajevno pristojnem centru za socialno delo

 

*Občinske štipendije občine Domžale: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/obcinske-stipendije. Bodi pozoren- razpis bo objavljen v občinskem glasilu Slamnik in na spletni strani Občine Domžale.

Občinske štipendije podeljuje Občina Domžale. Razpis je vsako leto konec septembra objavljen v občinskem časopisu Slamnik. Štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom (dijakom od vključno 2. letnika dalje s povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen preteklega šolskega leta vsaj 4,00, prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim uspehom oziroma dosegajo izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja), deficitarnim poklicem in tudi socialno šibkejšim.

 

*Štipendije AD Futura https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-ad-futura

*Štipendije nepridobitnih organizacij: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov/stipendije-nepridobitnih-organizacij

ŠE DRUGE ŠTIPENDIJE:  o drugih možnostih štipendiranja si prav tako lahko preberete na spletnih straneh sklada:

 

 

 

Informacije najdete tudi na spletni strani OŠ Venclja Perka:

http://www.os-vperka.si/svetovalna-sluzba/poklicni-koticek.

 

Učenci, skupaj s starši pobrskajte po spletu. Po pomoč lahko pridete tudi v šolsko svetovalno službo!

 

                                                                                                                                                                                  Nataša Fabjančič, psihologinja