KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2017 – 4.3.2021

PREDSEDNIK: TJAŠA KAMPOS

NAM. PREDSEDNIKA: MAŠA MLINARIČ

SESTAVA:
PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5)

TJAŠA KAMPOS
MAŠA MLINARIČ
LIDIJA BLAŽEJ
DADA STRLE
BOJANA VODNJOV


PREDSTAVNIKI STARŠEV (3)

MIHA JURAS
MIHAELA SOMRAK
PATRICIJA VRBOLE


PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3)

ANDREJA KORBAR KORENČAN
ALMA NOVLJAN
MIHA KOLENC

ZAPISNIKI 2017-2021:

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

• SPREJEMA IN SPREMLJA LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE
• SPREJEMA LETNO POROČILO O SAMOEVALVACIJI ŠOLE
• SPREJEMA VZGOJNI NAČRT IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
• SPREJEMA PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
• OBRAVNAVA RAZNA STROKOVNA IN POSLOVNA POROČILA, ANALIZE
• ODLOČA O OBLIKAH UČNE DIFERENCIACIJE
• IMENUJE IN RAZREŠUJE RAVNATELJA
• SKLEPA O POSLOVNEM USPEHU ŠOLE
• USTANOVI ŠOLSKI SKLAD
• IMENUJE PRITOŽBENO KOMISIJO
• ODLOČA O PRITOŽBAH V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM PRAVIC UČENCEV KOT DRUGOSTOPENJSKI ORGAN
• ODLOČA O PRITOŽBAH IZ NASLOVA DELOVNIH RAZMERIJ ZAPOSLENIH
• OBRAVNAVA ZADEVE, KI JIH NASLOVI UČITELJSKI ZBOR, ŠOLSKA INŠPEKCIJA, SINDIKAT, SVET STARŠEV
• OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO ZAKONU IN AKTU O USTANOVITVI ŠOLE

RAZVOJNI NAČRT

KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA