KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019/2020 – navodilo za starše in učence


Obvezni izbirni predmeti (IP) so priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarite in razvijate svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih izkažete. Učenci se lahko odločate za določen IP tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

IP so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7.,8. in 9. razredu.

IP v šolskem letu 2019/20 izvajamo po Zakonu o osnovni šoli, Ur. l.  RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/13 in 46/16-ZOFI-K.

 

Učenec izbere 2 uri IP na teden, lahko tudi  3 ure, če s tem soglašate starši. Ni omejitve glede sklopov - lahko obe uri iz istega sklopa. Učenec lahko vsako leto izbere različne predmete.

 

Pouk obveznega izbirnega predmeta (IP) je na urniku eno uro na teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, verstva in etika …) lahko tečejo izjemoma strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka IP je obvezen. Predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenci in starši boste svoj izbor sporočili z elektronskim vprašalnikom v aprilu 2019. Učence bomo v skupine IP razvrstili do junija 2019. Izbor izbirnih predmetov za 2019/20 bo dokončen, kasnejše spremembe praviloma ne bodo več možne.

NOVO: obvezni izbirni predmet Filmska vzgoja (triletni, lahko krajši) bomo ponudili v 7. 8. In 9. razredu. Obvezni izbirni predmet  Ruščina II  pa v 8. In 9. Razredu.

V prilogi predstavljamo nabor ponujenih IP za šolsko leto 2019/2020. Pouk bo organiziran za tiste IP, za katere se bo odločilo največ otrok (v primeru sprememb bomo upoštevali IP, ki jih bodo na prijavnici navedli po prednostnem seznamu). Glede na število učencev in oddelkov bomo v novem šolskem letu lahko organizirali do 26 skupin.

Učenci skupaj s starši preglejte predstavitev obveznih IP, ki so na spletni strani šole in se pogovorite, katere IP si boste izbrali za naslednje šolsko leto. Predlagamo, da se posvetujete tudi z razredniki in šolsko svetovalno delavko.

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo (GŠ) z javnim programom, je v 7., 8. in 9. razredu lahko v celoti ali delno oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih na predlog staršev. Odločitev o tem boste označili na listku – prilogi  anketnem vprašalniku.

 

VPRAŠALNIK O IZBORU OBVEZNIH IP za 2019/20 bodo učenci s starši IZPOLNJEVALI V E-OBLIKI DOMA (dostop do easistenta bo odprt med 18. 3. 2019 in 3. 4. 2019).  V tiskani obliki pa boste starši le še potrdili izbor  na 3. ORS-ju (v tednu od 8. 4. do 12. 4. 2019) in podpisan obrazec vrnili razrednikom  lahko že na  ORS-ju, oziroma najkasneje do ponedeljka, 20. 4. 2019. 

  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  V 2017/18:  v 1. razredu,  4., 5., 6., 7.,  8.  in 9. razredu

       

Poleg obveznih izbirnih predmetov učenci lahko izberejo tudi neobvezne izbirne predmete.

Tudi neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali eno uro na teden;  izjema je tuj jezik, ki se bo izvajal dve (2) uri na teden. Starši in učenci dobro premislite, saj pomeni izbira npr. neobveznega IP drugi tuj jezik še dve dodatni uri v učenčevem urniku. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznega IP.

Učenci se bodo o izbiri neobveznega izbirnega predmeta odločali z novim vprašalnikom, predvidoma do konca aprila 2019.

Več informacij boste dobili na oddelčnih roditeljskih sestankih, ki bodo potekali v tednu od 8. do 12. aprila 2019 (vabila sledijo).

 

V 1. razredu: neobvezni IP prvi tuj jezik – angleščina ( N1A) - (2 uri).

V 4. razredu bomo  ponudili izvajanje  naslednjih neobvezni izbirnih predmetov: nemščina 1  (N2N) in tehnika (NTE).

V 5. razredu bomo ponudili izvajanje naslednjih neobvezni izbirnih predmetov: nemščina 2 (N2N) in šport  (NŠP).

V 6. razredu bomo ponudili izvajanje naslednjih neobvezni izbirnih predmetov: nemščina 3 (N2N) in umetnost (NUM) likovna.

V 7. razredu bomo poleg obveznih izbirnih predmetov ponudili še  hrvaščino 1  (N2H) kot neobvezni izbirni predmet.

V 8. razredu bomo  ponudili še hrvaščino 2  (N2 H) kot neobvezni izbirni predmet.

V 9. razredu bomo poleg obveznih izbirnih predmetov ponudili še hrvaščino 3 (N2H) kot neobvezni izbirni predmet.

 

                                                                                                               

 Učitelji in učiteljice IP                                                               

 Ravnateljica: Petra Korošec