KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Šolska prehrana

Prehrana: področje prehrane urejata Zakon o šolski prehrani

    (Ur.l.RS št. 43/2010) in Pravila šolske prehrane OŠ V. Perka (sprejel

    Svet šole, 21.6.2010, glej spletno stran šole).

    Povzetek:

 • organizatorica šolske prehrane je Jelka Lesar
 • starši praviloma v juniju izpolnijo obrazec »Prijava na šolsko prehrano« (vključuje tudi Vlogo za dodatno subvencijo malice in Vlogo za subvencijo kosila)
 • starši so v 30 dneh šoli dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so pomembni za evidenco in obračun prehrane
 • učenci so lahko redni tedenski abonenti ali redni dnevni abonenti (redno na določen dan v tednu) na: zajtrk, malico, kosilo in popold. malico
 • po potrebi pripravimo tudi dietne obroke (zdravniško dokazilo)
 • občasno kosilo je možno z nakupom blokcev pri vodji šolske prehrane, vsak torek do 13. ure, od 1. oktobra dalje. Uporabo blokca za kosilo je treba vodji kuhinje najaviti 1 dan prej.
 • cena malice je enotna za vse osnovne šole, določi jo minister
 • cene drugih obrokov so odvisne od gibanja cen živil, materialnih stroškov in plač. O morebitnih spremembah cen so starši vnaprej pisno obveščeni.
 • položnice: izstavljene so do 10. v mesecu, obračun prehrane je mesečno za nazaj, starše prosimo, da se pri plačilu držijo rokov.
 • odjava obrokov - odsotnost učenca: en delovni dan prej do 12. ure, v primeru nenadne bolezni tudi isti dan zjutraj do 8. ure.
 • način odjave: tel. 7298300 ali e-mail: prehrana.osvp@gmail.com
 • v primeru neodjave ali prepozne odjave – starši plačajo polno ceno obrokov

zajtrk

0,97 €

med 7.00 – 7.30

malica     

0,80 €

ob 8.25 ( 1.r ) in ob 9.35

malo kosilo    ( 1. – 4.r )

2,45 €

med 11.30 – 12.40

veliko kosilo  ( 5. – 9.r ) 

2,75 €

med 12.25 – 13.30

popold. malica   (opb)

0,50 €

po 14.45 uri v PB

Subvencija malice:

 • splošna subvencija v znesku 0,50 € pripada vsem prijavljenim učencem, za vsako zaužito malico; starši jo uveljavite s podpisom na obrazcu za prijavo šolske prehrane
 • dodatna subvencija v višini 0,30 € pripada otrokom iz družin, v katerih znaša dohodek na družinskega člana 30% ali manj povprečne slovenske plače
 • starši v tem primeru ob prijavi na malico na obrazcu izpolnite tudi rubriko »Vloga za dodatno subvencijo malice«
 • šola lahko v soglasju s CSD učencu dodeli dodatno subvencijo za malico ne glede na dohodek, v izjemnih okoliščinah (smrt v družini, bolezen, nenadna izguba dela, naravne in druge nesreče)

Subvencija kosila:

 • subvencija kosila v celotnem znesku kosila pripada prijavljenim učencem na kosilo, iz družin s 5% ali manj dohodka od povprečne slovenske plače na družinskega člana
 • starši v tem primeru na prijavi za prehrano izpolnite rubriko »Vloga za subvencijo za kosilo«

Sklep o subvenciji:

 • sklep o dodatni subvenciji za malico
 • sklep o subvenciji za kosilo
 • prejmete po pošti do konca avgusta, za vloge oddane do konca junija oz. julija, v tem primeru otroku subvencija pripada od 1.9. dalje
 • poznejše vloge reši ravnatelj v 30 dneh od prejema vloge, subvencija velja z naslednjim dnem od prejema vloge
 • morebitne pritožbe na sklepe o subvencijah se vloži v 8 dneh od prejema sklepa. O pritožbi lahko odloči ravnatelj in sklep spremeni v 7 dneh. V nasprotnem primeru pritožbo odstopi pritožbeni komisiji pri Svetu šole, ki nato odloči v 7 dneh.

Pravila šolske prehrane