KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Pravila o statusih

Na podlagi 22. člena Zakona o OŠ (ur.l.RS št. 102/07, 107/10, 87/11), ZUJF (ur.l. RS 40/12) in 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOŠ (ur.l RS št. 63/13) ravnateljica OŠ Venclja Perka Domžale dne 1. 10. 2013   i z d a j a m  novelirana  naslednja

 

 

 

PRAVILA

o statusih in o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ

Venclja Perka

 

 

 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA


 

1. člen

 

Ta pravila urejajo pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti:

 •  učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah,

ki izvajajo javnoveljavne programe,

 •  učencem, ki so perspektivni športniki.

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

 

2. člen

 

- Status učenca mladega umetnika se deli na: pespektivnega mladega umetnika in vrhunskega mladega umetnika.

 

Status učenca, perspektivnega mladega umetnika, si lahko pridobi učenec osnovne šole, ki  se  hkrati  vzporedno  izobražuje  v glasbeni,  baletni  ali  drugih  šolah,  ki  izvajajo  javno veljavne programe in:

 • je obremenjen   z dodatnimi programi izobraževanja več kot 6 ur tedensko v tekočem šolskem letu
 •  je pri tem uspešen

se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca, vrhunskega mladega umetnika, si lahko pridobi učenec, ki poleg zgoraj

naštetih  pogojev,  dosega  najvišja  mesta  oziroma  nagrade  na  državnih  tekmovanjih  s

področja umetnosti.

 

Status učenca športnika se deli na: pespektivni športnik in vrhunski športnik.

 

- Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec:

 • ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez
 • ki je obremenjen povprečno več kot 10 ur tedensko, po uradnem razporedu treningov in tekmovanj v tekočem šolskem letu in
 •  je dosegel v preteklem šolskem letu vidne uspehe na državnem nivoju ( uvrstitve do 10.

mesta v individualnih športih in do 5. mesta v kolektivnih športih).

 

Status  učenca,  vrhunskega  športnika  lahko  pridobi  učenec,  ki  poleg  zgoraj  naštetih

pogojev, doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

 

 •  Status pridobi učenec:
  • za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učenja, učencev in delavcev šole ter nima vzgojnega ukrepa ali opomina, ki še velja in
 •  ob koncu ocenjevalnega obdobja oz. pouka v preteklem šolskem letu – nima več kot 1

nezadostno oceno.

 

3. člen

 

Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni

pogoji in po postopku, ki ga natančneje določajo ta pravila.

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika

v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem ter tretjem izobraževalnem obdobju.

 

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

 

4. člen

 

Pridobitev  statusov  iz  2.  člena  tega  pravilnika  pisno  predlagajo  starši  (oz.  zakoniti zastopnik, v nadaljevanju: starši)   in učenec na obrazcu »Predlog za pridobitev statusa učenca…«.

K pisnemu predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:

 

 •  za status učenca perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma zavod, ki izvaja javni izobraževalni program, skupaj s tedenskim obsegom obveznosti in navedbo tekmovanj;

 

 •  za status učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, da tekmuje v uradnem nacionalnem tekmovanju te športne  zveze,    skupaj  z  navedbo  doseženih  rezultatov  v  preteklem  letu,  urnikom tedenske  obremenitve  z  rednimi  treningi  in  seznamom  ter  s  termini  predvidenih tekmovanj v tekočem šolskem letu;

Če pridobitvi statusa učenca  eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje do 30.

septembra za tekoče šolsko leto.

Status se učencu dodeli do 15. oktobra. V utemljenih, nujnih primerih se v času  od 1.9. do podelitve statusa za tekoče šolsko leto – lahko uporablja sklep o statusu učenca za preteklo šolsko leto, o čemer se starši dogovorijo z razrednikom.

 

5. člen

 

Šola dodeli učencu status praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je vročen staršem učenca.

Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil s sklepom dodeljen.

 

 

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

 

6. člen

 

O prilagoditvah šolskih obveznosti za učenca, ki mu je bil dodeljen status, se šola in starši učenca pisno dogovorijo.

 

7. člen

 

S pisnim dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši učenca s stausom - se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

 

–   obiskovanje pouka in drugih dejavnosti šole,

–   obveznosti učenca pri pouku in drugih oblikah vzgojno izobraževalnega dela,

–   način in roki za ocenjevanje znanja oziroma za izpolnjevanje drugih obveznosti v

zvezi s poukom,

–    zastopanje šole / sodelovanje na šolskih prireditvah in tekmovanjih,

–    in druge medsebojne pravice in obveznosti.

Učencu s stausom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v

posameznem ocenjevalnem obdobju.

 

9. člen

 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in

začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca.

 

10. člen

 

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.

Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi upošteva ter uskladi učenčeve šolske obveznosti in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.

 

 

 

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

 

11. člen

 

Učencu preneha status po preteku časa, za katerega mu je bil status dodeljen. Učencu pa status lahko preneha tudi:

–    na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma na zahtevo staršev učenca;

–    če mu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje;

–    če se preneha ukvarjati s športno dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen,

–    z odvzemom zaradi neizpolnjevanja pogojev po drugem členu pravil,

–    z odvzemom zaradi neizpolnjevanja pisnega dogovora o prilagajanju obveznosti po svoji krivdi.

 

12. člen

 

O prenehanju oz. odvzemu statusa po drugem odstavku prejšnjega člena odloči ravnatelj s

sklepom.

Pisno pobudo za prenehanje statusa po 1., 2., 3. alineji prejšnjega člena so dolžni podati starši in učenec, pisno pobudo za prenehanje statusa po 4. in 5. alineji  pa poda razrednik. Pred odločitvijo o odvzemu statusa po 4. ali 5. alineji si ravnatelj pridobi pisno mnenje razrednika oziroma oddelčnega učiteljskega zbora (2. in 3. triletje).

 

13. člen

 

Ravnatelj lahko s sklepom odloči, da učencu status miruje.

Med mirovanjem statusa učenec oziroma dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z

njim dodeljene.

O mirovanju statusa ravnatelj odloči v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga: učenca in njegovih staršev, razrednika ali drugih podpisnikov dogovora o prilagajanju obveznosti.

Pred  odločitvijo  si  ravnatelj  pridobi  mnenje  razrednika  oziroma  oddelčnega  učiteljskega

zbora.

 

VI. VARSTVO PRAVIC

 

14. člen

 

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je obvezujoč za vse podpisnike in za vse, na katere se nanaša.

 

15. člen

 

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobitvi, prenehanju ali odvzemu ter mirovanju statusa oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa - zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, pisnega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pisno pritožbo.

 

16. člen

 

O pritožbi najprej odloči ravnatelj šole. Na njegovo odločitev se starši lahko pritožijo na Svet šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede kršenja

medsebojno dogovorjenih pravic in obveznosti - odloča pritožbena komisija pri Svetu šole. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 

17. člen

 

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug ustrezen način zagotoviti uveljavljanje pravic iz statusa.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 

18. člen

 

Ta pravila začnejo veljati s 1. 10. 2013.

 

Ravnateljica:

Petra Korošec

 

 

 

 

Priloge pravil:

1.  Obrazec – predlog za status.

2.  Obrazec -  Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši